حسابان وب

مرور برچسب

شماره 210/1400/48

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸ مورخ۱۴۰۰/۶/۲۸(شرایط علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی)

بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۳۸ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۴۱ - ۲۰۱ مورخ…