نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره 200/95/67

بخشنامه ۱۵۳۳۲ /۲۰۰ مورخ ۹۲/۸/۲۹(چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دريايي بار)

توضیح سایت: بخشنامه مرتبط و جدید دراین خصوص را اینجا ببینید. نظر به اينکه در درخصوص شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بين المللي دريايي بار سوالات و…