مرور برچسب

شماره : 200/94/74

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۴مورخ ۹۴/۷/۲۸(ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست)

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده هاي رسيدگي شده در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم که نسبت به ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست اقدام مي نمايند،…