نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره 200/1400/58

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۸ مورخ۱۴۰۰/۸/۲۲(ابطال عبارت «با سررسید حداکث تا پایان سال ۱۳۹۹»)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت ادری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکث تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند…