حسابان وب

مرور برچسب

شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰

دانامه های شماره ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ مورخ۱۴۰۰/۹/۱۶ درخصوص مالیات اجاره ملک دست دوم

رأی شماره های ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که:…