نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره:۲۴۸۳۱/۲۱۲۵/۲۱۱

بخشنامه ۱۸۲۱۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۱۷(در خصوص پذيرش سود و کارمزد تسهيلات مالي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي)

پيرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، بنا به پيشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 اين سازمان و با توجه به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به موجب نامه شماره 148736…

بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۶(اصـلاح سقـف پـذيرش نـرخ سـود تسهيلات خارجي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي)

پـيـرو بـخـشـنامـه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به مـوافـقت وزيـر مـحـترم امـور اقـتصـادي و دارايـي هامـش نـامـه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجراي تبصره…