حسابان وب

مرور برچسب

شماره۱۱۵۰۷۱/ت۴۷۱۷۲هـ

تصويبنامه شماره۱۱۵۰۷۱/ت۴۷۱۷۲هـ مورخ ۹۰/۵/۲۶(الحاق تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/5/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند يكصد و سي و…