مرور برچسب

شفافیت صورت‌های مالی

چه کسانی و چرا از شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها نگرانند؟

مصطفی جهانبانی - رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران آﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ (ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل) ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ مجموعه‌ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان…

اطلاعات بانک‌ها با صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی قابل فهم‌تر می‌شود

رییس سابق انجمن حسابداران خبره ایران گفت: صورت‌های مالی نمونه بانکی ابلاغی بانک مرکزی استاندارد گذاری جدیدی نیست بلکه تنها فرمت و شکل صورت هارا تغییر داده ضمن اینکه امکان ارائه…