حسابان وب

مرور برچسب

شرکتهای معاف از مالیات ارزش افزوده

نامه شماره ۱۲/۱۳۴/۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۹(سازمانهای معاف از مالیات ارزش افزوده)

 کلیه سازمان‌هایی که براساس مصوبه هیات وزیران یا تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی درآمدی را بعنوان عوارض اخذ می نمایند ، به استناد بند ج از تبصره…