نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شرایط مالیات تکلیفی محل اجاره ای که کلا به صورت رهن باشد

نامه شماره ۲۳۲/۲۲۴۷۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۸(مالیات حق واگذاری محل بابت واحدهای اداری، پزشکی و خدماتی)

اظهارنظر مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۹۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به در خصوص حق واگذاری محل بابت واحدهای اداری، پزشکی و خدماتی بدین شرح می باشد:

نامه شماره ۲۳۲/۲۰۹۸۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ (نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل)

بازگشت به نامه شماره 2306/ص/1395 مورخ 1395/11/16، در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به مواردی…