نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شرایط بیمه بیکاری

کسانی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند

دو گروه مشمول بیمه بیکاری هستند؛ یکی کارکنان رسمی‌ که غیرارادی بیکار می‌شوند و دیگر قراردادی‌هایی که قراردادشان به پایان رسیده است. مشمولان بیمه بیکاری برای دریافت حق بیمه بیکاری…