نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۸ مورخ ۹۹/۸/۵ (اعلام شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتها و قانون مالیات ارزش افزوده)

سازمان امورمالیاتی  پیرو بخشنامه 200/99/509 مورخ 99/3/20 ، شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتها و قانون مالیات ارزش افزوده را اعلام کرد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۹۸/۹/۲۷ (بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)

سازمان امور مالیاتی بموجب بخشنامه مذکور ، شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.