حسابان وب

مرور برچسب

شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط ” (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)