مرور برچسب

سود بانک ها و موسسات اعتباری

بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۱۰۵ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ (ابلاغ نظریه شورای عالی مالیاتی درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک­ها)

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 در خصوص "مازاد سود سپرده پرداختی بانک­ها" که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون…

 بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰ مورخ ۲۸/ ۵/ ۹۸(شرایط سود بانک ها و موسسات اعتباری با منشا فعالیت های غیر بانکی)

 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای حکم بند ب ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید ... در ارتباط با سود بانک ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل…