حسابان وب

مرور برچسب

سوابق پرداخت حق بیمه جزئی بیمه شدگان

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۶۴۰ مورخ۱۴۰۰/۳/۱(رسیدگی به ادعای اشتغال اشخاص در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی جهت احراز و…

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی کمیته های احتساب سوابق را اینجا ببینید. بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه رسیدگی…

دادنامه ۳۰ مورخ ۹۲/۱/۱۹(ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ از کار افتادگی بیمه…

آقای کیومرث پرهیزکار و خانم شهناز شکوهی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته خویش…