نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سهام کنترلي

بخشنامه ۲۲۶۷۷/۲۳۰/د مورخ۹۰/۷/۹(ارسال فهرست شرکتهاي واگذار شده بصورت کنترلي)

پيرو بخشنامه هاي شماره 5441/210 و 5821/200 مورخ 10/3/1390 به پيوست فهرست شرکتهاي واگذار شده از تاريخ 17/5/1387 در اجراي کلي اصل 44 قانون اساسي بصورت سهام کنترلي مي گردد مقتضي است…