نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سن بازنشستگی زنان

جزییات بازنشستگی زنان شاغل

کلیه بیمه شدگان زن مشمول قانون کار که حداقل ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند و سن آنها ۴۲ سال تمام باشد، می توانند تقاضای بازنشستگی…