نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سقف خالص پرداختی

بخشنامه ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵(هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/4/1395 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر…