مرور برچسب

سامانه عمليات الکترونيکي اظهارنامه

تکميل فرايند ثبت نام شماره اقتصادي پيش شرط ارسال اظهارنامه الکترونيکي

مدير طرح جامع مالياتي و رئيس مرکز فناوري اطلاعات گفت: امسال قرار است 100 درصد اظهارنامه هاي مالياتي به صورت الکترونيکي دريافت شود، بنابر اين تنها موديان مالياتي که تمامي فرايند…