نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سامانه اطلاعات درآمدي اشخاص حقيقي

مبنا، ابراز موديان است

به منظور ايجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادي خانوارها و نيز ايجاد شفافيت‌هاي لازم براي گسترش نظام هاي حمايتي دولت از قبيل تأمين اجتماعي، درمان و مسكن، سامانه اطلاعات درآمدي…