نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ساماندهي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م

بخشنامه ۱۹۵۲۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶(ابلاغ دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال…

 به پيوست تصوير دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 از تاريخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال مي…

دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۹۲/۹/۲۵(ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور )

احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال ۱۳۸۹ و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌رساند: 

بخشنامه ۸۱۰۹۹ /۱۳۰۱/۳۲ مورخ ۸۶/۹/۱۲(ساماندهي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ ق.م.م)

  به منظور ساماندهي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م ضمن ارسال دستور العمل اجرائي لازم جهت صدور گواهي هاي مربوطه ، مقتضي است در اجراي مقررات ماده 219 ق.م.م و آئين نامه…