مرور برچسب

ساعات کار

فصل دوم – قرارداد كار (مواد۷ تا۳۳)

مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ماده7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا…