مرور برچسب

زلزله قراردادهای موقت

زلزله قراردادهای موقت در بازار کار/ چقدر به شغل‌تان وابسته‌اید؟

کارشناسان درباره نابسامانی میلیون‌ها قرارداد موقت کار هشدار داده و می‌گویند امنیت شغلی به مرز فاجعه رسیده، با این حال مقامات وزارت کار هرگونه تغییر این وضعیت را مشروط به موفقیت…