حسابان وب

مرور برچسب

رويدادهاي آتي

استاندارد حسابداري شماره ۴- ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي (تجدیدنظر۸۴)

استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالیکه در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره…