حسابان وب

مرور برچسب

رهن کامل

نامه شماره ۲۳۲/۲۰۹۸۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ (نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل)

بازگشت به نامه شماره 2306/ص/1395 مورخ 1395/11/16، در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به مواردی…