مرور برچسب

رسيدگي ماليان

بخشنامه ۱۰۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۹(مسئوليت رئيس امور مالياتي و اعضاي گروه رسيدگي)

 پيرو بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/3/1393 موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آيين­نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات ايجاد شده درخصوص…