نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

رسيدگي به پرونده مشاغل

بخشنامه ۶۱۵۹۸/۲۳۰/ص مورخ۸۸/۸/۲(رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشاغل عملکرد سال ۱۳۸۷)

احتراماً،پيرو بند 3 نامه شماره 53360/230/ص مورخ 14/5/1388،مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا ادارات امور مالياتي در خصوص پرونده مالياتي عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون…