حسابان وب

مرور برچسب

رسيدگي به تسهيلات

بخشنامه ۷۰۷۹۳ مورخ ۸۸/۱۰/۲۹(رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي)

توضيح سايت: اين بخشنامه داراي راي ديوان عدالت اداري مرتبط است. پيرو دستورالعمل شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 موضوع رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي و با…

بخشنامه ۴۳۲۱۶/۲۳۰/د مورخ۸۸/۶/۱۵(تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتها)

نظر به اينکه در اجراي تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانکها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي پرداخت…