حسابان وب

مرور برچسب

رسيدگي به ارزش افزوده

بخشنامه ۱۹۴۴۶م۸۸/۸/۱۲(اجراي بند۵بخشنامه ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص رسيدگي به عملكرد)

احتراماً پيرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 رئيس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسيدگي به عملکرد مؤديان،و در اجراي بند 5 بخشنامه مذکور، ضمن ارسال…