حسابان وب

مرور برچسب

رسيدگي ارزش افزوده

بخشنامه ۴/۹۴/۲۶۰ مورخ ۹۴/۱/۲۵(رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات…

همانگونه که مطلع هستيد ماده «34» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و…

بخشنامه ۲۹۸۰۷م ۸۸/۱/۲۱۰(ابلاغ دستورالعمل وگزارش رسيدگي جهت دوره هاي مالياتي ارزش افزوده)

توضیح سایت:این بخشنامه ابطال شد. پيرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 و در اجراي مـواد «25» و «26» قـانون مـاليات بر ارزش افــزوده بدين وسـيله اعلام مي دارد،دستورالعمل…