نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ربا

تفاوت سود، بهره و ربا

دكتر نیكو گلریز خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره و ربا به وجود آمد، اکنون حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است.