حسابان وب

مرور برچسب

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 412

بخشنامه ۲۱۶۸۸/۲۳۰/د مورخ ۵/۸/۹۲(ارسال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۹۲/۶/۲۵)

به پيوست تصوير دادنامه شماره 412 مورخ 92.6.25 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 85/7/18 سازمان متبوع در خصوص پرداختهاي…