نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

راي ديوان عدالت اداري

بخشنامه ۲۸۱۵ م ۸۸/۲/۵(صدور گواهينامه موقت موديان درمحدوده جغرافيايي تحت نظرخود)

احتراماً، در راستاي اجراي هر چه دقيق تر قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور رعايت تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي صحيح و به موقع به مؤديان محترم نظام ماليات بر ارزش افزوده و…