حسابان وب

مرور برچسب

دوره مالياتي ارزش افزوده

بخشنامه ۲۹۸۰۷م ۸۸/۱/۲۱۰(ابلاغ دستورالعمل وگزارش رسيدگي جهت دوره هاي مالياتي ارزش افزوده)

توضیح سایت:این بخشنامه ابطال شد. پيرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 و در اجراي مـواد «25» و «26» قـانون مـاليات بر ارزش افــزوده بدين وسـيله اعلام مي دارد،دستورالعمل…