مرور برچسب

دوركاري كاركنان زن دستگاه هاي اجرايي

تصويب نامه ۲۴۸۲۰۹ / ت ۴۷۸۶۳ ه مورخ ۹۰/۱۲/۱۶(در رابطه با كاركنان زن دستگاه هاي اجرايي كه داراي فرزند زير هفت سال يا دانش…

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 90/12/7 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم…