نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

بخشنامه شماره ۷۲۳۷/۹۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال مي…