مرور برچسب

دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390

بخشنامه ۲۱۸۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۹/۲۶(تمديد مهلت مندرج در جزء (۲) بند(ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰)

نـظر بـه سـؤالات ادارات کـل امـور مـالياتي در خـصوص تفـاهـم نامـه مـورخ 07/07/1390 وزير محترم امور اقتصادي و دارائي با نمايندگان محترم اصناف(موضوع بررسي وچگونگي اجراي قانون ماليات…

بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تمديد مهلت مندرج در جزء ( ۲ ) بند « ج » دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰

پيرو بخشنامه شماره 8948/200/ص مورخ 15/4/1390 موضوع دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390 موضوع خود اظهاري در اجراي مقررات ماده (158 ) قانون ماليات هاي مستقيم براي درآمد مشمول…