حسابان وب

مرور برچسب

دستورالعمل شماره 29716

ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۷۱۶ درخصوص تحمیل شرایط اضافه ارائه دفاتر و اسناد ابطال شد.

 رأی مورخ ٢٠ / ١ /١۴٠١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع  جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716-1399/3/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی…