حسابان وب

مرور برچسب

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1391

بخشنامه ۵۲۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۵(دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام…

بنا به اختيار حاصل از ماده 158ق.م.م، با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي،استفاده بهينه از منابع،توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان…

بخشنامه ۸۲۰۹/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۴/۲(دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي…

احتراماً،در اجراي ماده 158 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ، به پيوست دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1391 اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور…