نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰

بخشنامه ۲۱۰/۱۰۶۰ مورخ۱۴۰۱/۱/۲۴(ابطال عبارت”و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود”)

تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت"و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" از بند 8 دستورالعمل…