حسابان وب

مرور برچسب

دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه حسابرسان و شرکت ها و موسسات غیر تجاری

اطلاعيه شماره ۹۲/۴۲۰۳۴ مورخ ۹۲/۳/۲۱ جامعه حسابداران رسمي -الزام به رعايت مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي توسط…

قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي پيرو اطلاعيه شماره 92/34232 مورخ  1392/1/17 و در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان به اطلاع مي…