حسابان وب

مرور برچسب

دستورالعما ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان

بخشنامه ۱۸۳۸۴/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۴ (دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

در راستاي تصميم جلسه مورخ 07/04/1389کميسيون تخصصي امور اجتماعي و دولت الکترونيک دفتر هيأت دولت ، موضـوع نامه شـماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبير محترم کميسيون مذکور و به…