نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستمزد۹۶

تعویق جلسات تعیین مزد ۹۶

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به تعویق در تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل مزد ۹۶،خواستار اعمال حق مسکن ۴۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال آینده پس از ۲…