نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دسترسی به اطلاعات اقتصادی

دسترسی دوره‌ای به اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی برای وزارت صنعت مصوب شد

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- دسترسی دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاعات…

بررسي تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي در قانون ماليات هاي مستقيم

هدف اصلي قانون ماليات‌هاي مستقيم افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش تشخيص ماليات از نظام مبتني بر حدس و گمان و علي‌الراس به نظام مبتني بر…