حسابان وب

مرور برچسب

درآمد تعاوني سهامي عام

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۵۲ مورخ ۹۴/۵/۱۳(نرخ ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­ هاي تعاوني متعارف و…

   براساس تبصره (6) الحاقي به ماده (105) قانون ماليات­هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­هاي تعاوني متعارف و شرکتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد…

بخشنامه ۷۹۷۹۱ /۲۱۰مورخ۸۷/۸/۱۲(احکام مالياتي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه)

موادي از مقررات قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کل اصل چهل و چهارم (44)قانون اسـاسي مـصوب 8/11/86 مـجلس…