نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

درآمد اتفاقي

بخشنامه ۱۴۳۰۲/۲۰۱ مورخ ۸۸/۸/۳(شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي)

گزارش شماره 15567/210 مورخ 15/2/88 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي…