نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

درآمدهای موهوم

شناسایی سودها و درآمدهای موهوم

نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌…