حسابان وب

مرور برچسب

درآمدابرازی مشمول مالیات

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص بدهی های قطعی شده مالیاتی سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه

جزء 3 از بند (ج) مقـررات عمومی بخشنامه شمـاره 158؍96؍200-7؍12؍1396 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7…

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ۹۶/۱۲/۷ (نظر شورای عالی مالیاتی درباره تبصره ۷ ماده ۱۰۵(مفهوم درآمدابرازی مشمول مالیات))

توضیح سایت تازه های حسابداری: - برای این بخشنامه ، رای ابطالی دیوان عدالت اداری صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید. - جزء ۳ از بند (ج) این بخشنامه ابطال شد. لطفا اینجا کلیک…