نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

داستان مالیات تسعیر ارز

داستان مالیات تسعیر ارز

پیمان دارابیان - مدیر امور مالیاتی و  مشاور امور بانکی اتاق تهران    توسعه صادرات غیر نفتی، بدون تردید مهم ترین راهکار برون رفت از گلو گاه پر خطر رکود در اقتصاد امروز ما است اما…