حسابان وب

مرور برچسب

دادنامه 456

بخشنامه ۹۸۸۸ مورخ ۸۲/۱۰/۲۴(آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم)

آئين نامه اجرائي موضوع ماده 219اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 بنا به پيشنهاد شماره 9358مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالياتي کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصويب وزير…